2015-02-22 Holy Trinity Church - holyfamilymiddletown